مشارکت در ساخت انواع پروژه های مسکونی – تجاری و اداری